Newag dostarczy lokomotywy dla Lotos Kolej

Styczeń 5, 2016
Tagi: ,
[fb_button]

23 grudnia 2015 r., w gdańskiej siedzibie Lotos Kolej podpisano umowę z Newag S.A. na dostawę pię­ciu czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw Griffin E4MSU. Pojazdy trafią do przewoźnika w 2017 roku.

Lokomotywa Newag Griffin E4MSU

Lokomotywa Newag E4MSU-001 na targach Trako 2013 Foto: Artur Andrzej CC BY-SA 3.0 Wikipedia

„Umowa prze­wi­duje dzier­żawę przez Lotos Kolej pięciu loko­mo­tyw wraz z ich utrzymaniem na okres sied­miu lat z opcją prze­dłu­że­nia. Umowa zawiera rów­nież opcję pozy­ska­nia przez spółkę kolej­nych loko­mo­tyw elek­trycz­nych wypro­du­ko­wanych przez Newag w ter­mi­nie późniejszym” – wyjaśniono w komunikacie.

Pojazdy prze­zna­czone dla Lotos Kolej to uni­wer­salne loko­mo­tywy elek­tryczne o mocy 5,6MW, w pełni dosto­so­wane do pol­skiej infra­struk­tury kolejowej. Lokomotywy będą zbu­do­wane na bazie plat­formy Griffin i zostaną wypo­sa­żone dodat­kowo w spa­li­nowy moduł dojaz­dowy Dual Power o mocy 350 kW.

Na początku 2015 roku Griffin E4MSU jako pierw­sza pol­ska loko­mo­tywa otrzy­mała cer­ty­fi­katy zgod­no­ści z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI).

– Jeste­śmy prze­ko­nani, że podob­nie jak to się stało w przy­padku Dragona, rów­nież te loko­mo­tywy, dzięki najwyż­szym moż­li­wym do osią­gnię­cia przez loko­mo­tywy czte­ro­osiowe para­me­trom trak­cyj­nym, wyso­kim wskaź­ni­kom dostęp­no­ści oraz kon­ku­ren­cyj­nym kosz­tom pozyska­nia i eks­plo­ata­cji w spo­sób zna­czący przy­czy­nią się poprawy efek­tyw­no­ści ope­ra­cyj­nej Lotos Kolej – powiedział Bar­tosz Krze­miń­ski, wice­pre­zes Newag S.A.

Od 2014 roku Lotos Kolej eks­plo­atuje również wyprodukowane przez Newag sześcioosiowe loko­mo­tywy Dragon E6ACT, przeznaczone do prowadzenia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Średni wskaź­nik nie­za­wod­no­ści dla tych loko­mo­tyw, przy prze­biegu cał­ko­wi­tym bli­sko 2 mln km prze­kra­cza 99,5 proc.

rei

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń