Newag rusza z budową pociągów Vulcano

Marzec 15, 2015
[fb_button]

Roz­po­częła się budowa spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych „Vulcano” dla sycy­lij­skiego prze­woź­nika, spółki Ferrovia Circumetnea (FCE) z Katanii – poinformował producent, firma Newag. Włosi zamówili w sumie 4 pociągi, z opcją rozszerzenia zamówienia do 10 sztuk. Jest to pierw­sza umowa Newagu na dostawę taboru poza gra­ni­cami Polski.

Pociąg Newag Vulcano

Pociągi Vulcano pojadą z mak­sy­malną pręd­ko­ścią do 100 km/h Wizualizacja, źródło: Newag

Wartość kontraktu na dostawę pociągów sięga 14,76 mln euro. Polski producent dostarczy FCE nowo­cze­sne, wąsko­to­rowe pojazdy z sil­ni­kiem die­sla i prze­kład­nią elek­tryczną.

Vulcano będzie w pełni kli­ma­ty­zo­wany i przy­sto­so­wany do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Każdy pojazd wypo­sa­żony zostanie w monitoring, wbu­do­wany sys­tem zli­cza­nia pasa­że­rów, GPS oraz czuj­niki dymu z sygnalizacją pożarową. Kabina maszy­ni­sty wypo­sa­żona będzie w sys­tem rozgło­sze­niowy, umoż­li­wia­jący poro­zu­mie­wa­nie się z pasa­że­rami. Kon­fi­gu­ra­cja wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­liwi eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu miej­skim jak i podmiej­skim oraz opty­ma­li­za­cję pojem­no­ści trans­por­to­wej. Mini­malna liczba miejsc sie­dzą­cych wynie­sie 100 i może być zwiększana w zależ­no­ści od potrzeb przewoźnika.

Pociągi Vulcano pojadą z mak­sy­malną pręd­ko­ścią do 100 km/h i będą przy­sto­so­wane do jazdy w trak­cji wielokrotnej. Pierw­szy pojazd trafi do zamawiającego w połowie sierpnia 2015 roku, a kolejne – roz­po­czy­na­jąc od wrze­śnia – będą dostar­czane przewoźnikowi co dwa tygo­dnie.

Tak będzie wyglądał pociąg Vulcano dla sycylijskiego przewoźnika FCE

Pociąg Newag Vulcano

Wizualizacja, źródło: Newag

Pociąg Newag Vulcano

Wizualizacja, źródło: Newag

Pociąg Newag Vulcano

Wizualizacja, źródło: Newag

Pociąg Newag Vulcano

Wizualizacja, źródło: Newag

Pociąg Newag Vulcano

Wizualizacja, źródło: Newag

rei

Targi i konferencje

Zobacz więcej wydarzeń